Algemene voorwaarden

JDK Web

1. toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van
JDK Web. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze vooraf al dan
niet schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen. In de tekst wordt met "de opdrachtgever"
diegene bedoeld die de opdracht aan JDK Web verstrekt. De opdrachtgever aanvaardt deze
voorwaarden zonder enig voorbehoud. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

2. totstandkoming

De overeenkomst tussen JDK Web en de klant komt tot stand op het moment dat de
overeenkomst/offerte door beide partijen is ondertekend, of dat er tussen partijen een elektronische
berichten uitwisseling heeft plaatsgevonden waaruit duidelijk wordt dat JDK Web de aanvraag
inclusief bijzonderheden heeft aanvaard, de klant hiervan kennis heeft kunnen nemen en de
ontvangst daarvan aan JDK Web heeft bevestigd en JDK Web vervolgens instemmend heeft
gereageerd. De berichtenwisseling hoeft niet noodzakelijkerwijs met hetzelfde medium te
geschieden. Die elektronische berichten uitwisseling is zo uitgebreid om mogelijke misverstanden
uit te sluiten. Het manipuleren van heen en weer gezonden documenten - waarbij uiteindelijk de
administratie van JDK Web doorslaggevend is - wordt beschouwd als contractbreuk.

3. levering en garantie

Onder levering van programmatuur verstaan wij het ter beschikking stellen door JDK Web aan de
opdrachtgever van een uitvoerbare versie van de overeengekomen programmatuur, leesbaar door de
computer van de opdrachtgever en de internetserver die hij gebruikt. De opdrachtgever dient bij
levering direct te controleren of het geleverde compleet en werkend is. Klachten betreffende
zichtbare of technische gebreken dienen binnen 14 dagen na levering aan JDK Web gemeld te
worden. Tijdige en gegronde klachten van de opdrachtgever zullen aanleiding geven tot
onmiddellijk herstel of vervanging van de geleverde diensten en goederen, of de gebrekkige
onderdelen hiervan, zonder dat JDK Web daarboven tot schadevergoeding kan worden gehouden.
Gedurende een periode van minimaal drie maanden na terbeschikkingstelling zal JDK Web naar
beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen, indien deze binnen die periode
gedetailleerd omschreven bij JDK Web zijn gemeld. Deze garantieverplichting vervalt indien de
opdrachtgever wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen. JDK Web zal
werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie in rekening brengen
conform haar gebruikelijke tarieven. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn
naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst
aan JDK Web bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een enkele
overschrijding van genoemde leveringstermijn brengt JDK Web niet in verzuim.
JDK Web is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet gehaald kunnen worden, vanwege buiten
haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben
voorgedaan. Als overschrijding van enige termijn dreigt, zullen JDK Web en de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk in overleg treden.

4. medewerking door de opdrachtgever

De opdrachtgever zal JDK Web steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking
verlenen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn
organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de te verlenen diensten, alsmede voor de
controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Als is overeengekomen dat de
opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze
voldoen aan de afgesproken specificaties. Als voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van
JDK Web staan, of als de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft
JDK Web het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om
de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Wanneer
medewerkers van JDK Web op de locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de
opdrachtgever kosteloos voor de benodigde faciliteiten, zoals een werkruimte met
telecommunicatie- faciliteiten etc. zorgdragen. De opdrachtgever zal JDK Web, haar medewerkers
inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden, als gevolg van handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever of van
onveilige situaties in diens organisatie.

5. duur en beëindiging

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor de
duur van een jaar te beginnen op de dag dat de dienst geleverd wordt. Die overeenkomst
wordt steeds stilzwijgend verlengd. De overeenkomst kan na drie maanden op ieder mometen
worden beïndigd. Mits deze opzegging twee maanden vooraf duidelijke gemaakt is door een
schriftelijke, telefonische en/of elektronische kennisneming.
JDK Web kan de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door
schriftelijke kennisgeving of een elektronische berichten uitwisseling met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk beëindigen als de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, als
ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of als zijn onderneming wordt
geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen. JDK Web zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding zijn
gehouden. Als de opdrachtgever op het moment van een voortijdige ontbinding reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij JDK Web ten
aanzien van die prestaties in verzuim is gebleven.
Bedragen die JDK Web vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met verrichtingen of
leveringen in het kader van de overeenkomst, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het
moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Na beëindiging van de overeenkomst maakt JDK Web de toegangsgegevens onbruikbaar. Het
hostingpakket wordt verwijderd, de site is niet meer raadpleegbaar en e-mailboxen verdwijnen.
Werkzaamheden verband houdend met de beëindiging die niet vallen onder een overeengekomen
onderhoudscontract kunnen aan de klant in rekening worden gebracht. Na het einde van de
overeenkomst zal de vertrouwelijkheid door partijen gehandhaafd blijven.

6. eigendomsrecht

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses,
ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten
uitsluitend bij JDK Web of haar licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden
toegekend. Hij zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën
vervaardigen. Rechten worden steeds aan de opdrachtgever verleend of, in het voorkomend geval,
overgedragen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen
vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft JDK
Web steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de ontwerpen, grafisch werk,
logo's, foto's, films, programmatuur, databestanden, productie- en hulpmiddelen, ook indien de
desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of in de factuur zijn vermeld.
Alle zaken die aan de opdrachtgever worden geleverd, blijven eigendom van JDK Web, totdat alle
bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken
of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in "betaling" waaronder
begrepen rente en kosten van invordering, volledig zijn voldaan.
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materialen zoals CMS (Wbase),
webshops, nieuwsbrief applicaties, en overige applicaties die gehuurd/geleased worden op
maand/kwartaal/jaarbasis , blijven ten alletijde eigendom van JDK Web.
Teneinde onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren, verleent de opdrachtgever een eeuwigdurend,
universeel, niet-exclusief recht aan JDK Web om de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
inhoud te kopiëren, tentoon te spreiden, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of te
distribueren, enkel om onze diensten te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal de eigenaar blijven
van alle inhoud die ter beschikking is gesteld.
De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan JDK Web van apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden, kopij, zetsel,
modellen, tekeningen, foto's en dergelijke, met het doel van gebruik of bewerking. De
opdrachtgever vrijwaart JDK Web nadrukkelijk tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat
zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. vertrouwelijke informatie

Elk der partijen staat er voor in dat alle informatie van vertrouwelijke aard, die voor en na het
aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen wordt, geheim zal blijven. Informatie
zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig
is aangeduid.

8. aansprakelijkheid

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de
opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aangewezen partij zijn gebracht. JDK Web kan in
geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van om het even welke aard, die geheel of
gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan JDK Web toe te schrijven fout of nalatigheid in de
uitvoering van de te verstrekken dienst. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met
menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de
opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het
Internet vrij toegankelijk is. JDK Web kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade
veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. JDK Web is niet
verantwoordelijk voor beveiliging of aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die
worden opgeslagen. JDK Web zal nooit aansprakelijk zijn voor niet rechtstreekse schade, zoals
inkomstenverlies, gederfde winst, vorderingen van derden, verlies van cliëntèle of verlies van
gegevens.

9. betaling

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De
opdrachtgever zal alle facturen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities betalen. Als er
geen condities zijn gespecificeerd, zal de opdrachtgever binnen zeven dagen na factuurdatum
betalen. De opdrachtgever is niet gerechtigd op deze factuur enig bedrag wegens een door hem
gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,
zal, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, het factuurbedrag worden verhoogd met een
forfaitaire schadevergoeding van 10% en met de wettelijke rente over het openstaande bedrag.
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zal de opdrachtgever, naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe
deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze
vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De hoogte hiervan wordt bepaald op minimaal 15%
van het totale bedrag. JDK Web zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling
alle verdere leveringen aan de opdrachtgever op te schorten en lopende overeenkomsten ontbonden
te verklaren, onverminderd het recht van JDK Web om nakoming en/of schadevergoeding van de
opdrachtgever te vorderen. Zolang de opdrachtgever de volledige prijs met inbegrip van kosten en
belastingen, te verhogen met eventuele rente en schadevergoeding, niet heeft betaald, blijft JDK
Web eigenaar van de door haar geleverde goederen en diensten.

10. vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart JDK Web voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Indien de opdrachtgever aan JDK Web informatiedragers, elektronische bestanden of software
etcetera verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of
auteursrechten van derden worden gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische
bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

11. overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe
verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alles wat daaromtrent in
wet en jurisprudentie wordt begrepen, maar ook storingen van technische aard die niet onder de
controle van partijen vallen en niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers. Wanneer de
overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de
overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar
overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12. bevoegdheid en toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen JDK Web en de opdrachtgever is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer
artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JDK Web en de opdrachtgever in
overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen
overeen te komen. Hierbij zullen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel
vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

13. link naar JDK Web

JDK Web zal op iedere door haar geproduceerde webpagina haar naam en een link naar haar eigen
website plaatsen. De opdrachtgever verplicht zich om deze link te accepteren en te laten staan
zolang het ontwerp van JDK Web wordt gebruikt.